ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont

 

 

สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน

 

ทำที่…………………………………

วันที่…………เดือน………………พ.ศ…………

          หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………………

อยู่บ้านเลขที่…………..ตรอก/ซอย…………………ถนน…………………...ตำบล………………

อำเภอ………………จังหวัด……………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง

กับ……………อยู่บ้านเลขที่…………..ตรอก/ซอย………………ถนน…………………...ตำบล………………

อำเภอ……….……จังหวัด…………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่…………………….ซึ่งตั้งอยู่

ตำบล……………………………….อำเภอ…………………………จังหวัด………………………

เนื้อที่ประมาณ…………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ดิน”

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน โดยมีข้อความต่อไปนี้

 

          ข้อ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญามีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีสิทธิใน

การเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูก บนที่ดินหรือใต้ที่ดินได้

 

          ข้อ 2. สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวในข้อ 1. ให้มีกำหนดเวลา…………ปี นับแต่วันทำสัญญานี้

 

          ข้อ 3. เพื่อเป็นการตอบแทนการให้ใช้ที่ดิน ผู้รับสัญญาตกลงที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้

สัญญาเป็น………………..จำนวน………………โดยตกลงจะชำระเป็นรายเดือน/ปี ตลอดระยะเวลาของ

สัญญานี้และในการชำระค่าตอบแทนจะชำระในทุก ๆ วันสิ้นเดือน/ปี

 

          ข้อ 4. ในกรณีที่โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกสูญหายหรือบุบสลายไป แม้เกิดจาก

เหตุสุดวิสัย ก็ไม่เป็นผล ทำให้สิทธิของผู้รับสัญญาอันมีอยู่เหนือพื้นดินนี้ระงับสิ้นไป

 

          ข้อ 5. เมื่อสิทธิของผู้รับสัญญาณตามสัญญานี้ระงับลงด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับสัญญาตกลงที่จะ

รื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง สิ่งเพาะปลูก ออกไปจากที่ดินของผู้ให้สัญญาโดยทันที และโดย

ค่าใช้จ่ายของผู้รับสัญญาเองทั้งสิ้น

 

          ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้รับสัญญารื้อถอนตามวรรคแรก และได้แสดง

เจตนาจะซื้อโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง สิ่งเพาะปลูก ตามราคาท้องตลาด ผู้รับสัญญาตกลงที่จะขาย

ให้แก่ผู้ให้สัญญา

 

          ข้อ 6. ผู้รับสัญญาจะโอนสิทธิเหนือพื้นดินตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกไม่

ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

 

          ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาหรือผู้รับสัญญาถึงแก่ความตาย สิทธิเก็บกินตามสัญญานี้ให้มี

ผลผูกพันไปยังทายาทให้ต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ และไม่ถือว่าสัญญานี้ระงับสิ้นไปด้วยเหตุดัง

กล่าว

 

          หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน

และเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้สัญญา

( ...............................)

ลงชื่อ………………………………….ผู้รับสัญญา

( ..............................)

ลงชื่อ…………………………......……….พยาน

(.............................. )

ลงชื่อ…………….....…………………….พยาน

( ...............................)

 

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

 

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน