ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont 

 

สัญญาภารจำยอม

 

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่……………………

ทำที่………………………………ระหว่าง

(ก)……………………………………………..ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่…………………

ถนน…………….เขต……………..จังหวัด………………โดย……………………………………

(ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” กับ

(ข)………………………………………………………………………………………….

(ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เจ้าของ”)

คู่สัญญาตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

          1. ในสัญญานี้

(ก) “สามยทรัพย์” หมายถึง ที่ดินที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน เลขที่…………………

และที่ดินแปลงย่อยตามโฉนดที่จะได้แบ่งแยกจากโฉนดเดิมดังกล่าวข้างต้น และหมายรวมถึง

ที่ดินที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับภารยทรัพย์ซึ่งเป็น (หรือจะได้เป็น) ถนน ทางเดิน ไหล่ถนน ที่ว่าง

เว้น หรือที่ดินอื่นที่อนุญาตให้ใช้ร่วมกัน

(ข) “ภารยทรัพย์” หมายถึง ที่ดิน (และสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว หรือ

ที่จะปลูกสร้างในภายหน้า) ที่ปรากฏตามโฉนดเลขที่………………………..ดังระบุไว้ในสัญญา

ซื้อขายที่ดินฉบับที่ทำขึ้นในวันเดียวกันนี้ ระหว่างคู่สัญญาเดียวกันนี้

 

          2. เพื่อให้การพัฒนาที่ดินตามโครงการได้เป็นไปในทางที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อให้เจ้า

ของที่ดินแปลงย่อยใช้ที่ดินของตนในทางที่ถูกต้อง มิใช่เพื่อประโยชน์อื่นใดอันอาจก่อให้มูลค่า

ของที่ดินข้างเคียงต้องด้อยลง คู่สัญญาจึงตกลงกันว่า ภารยทรัพย์ต้องตกอยู่ในภารจำยอมดังจะระบุ

ต่อไปนี้ และขอให้สำนักงานที่ดินจดทะเบียนภารจำยอมและทำการบันทึกลงในโฉนดด้วย

(ก) มิให้ใช้ภารยทรัพย์เพื่อการอื่น เว้นแต่ใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นและห้ามใช้

เป็นที่อยู่อาศัยโดยเด็ดขาด ภายหลังที่การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่

ว่าถาวรหรือชั่วคราว) ขึ้นใหม่บนภารยทรัพย์นั้น หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่มีอยู่โดยที่มิ

ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับสัญญา

(ข) การประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดย

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 และระเบียบกฎหมายพร้อมทั้งข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

และโดยเฉพาะน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากโรงงาน จะต้องได้มาตรฐานตามกฎหมาย

และโรงงานไม่อาจก่อให้เกิดเสียง ความสั่นสะเทือน กลิ่น ไอระเหย ควัน ควันดำ ขี้เถ้า

หรือฝุ่นละออง ในระดับที่ผู้รับสัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจรบกวนและอาจเป็นอันตรายต่อ

ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

(ค) โรงงานที่สร้างขึ้นบนภารยทรัพย์มีสิทธิได้รับบริการน้ำใช้ ท่อระบายน้ำ และที่ทิ้ง

ขยะมูลฝอยที่จัดให้มีโดยผู้รับสัญญา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการบริการอย่างอื่น หรือวิธีการ

อื่นในการระบายน้ำหรือทิ้งขยะ

(ง) ผู้รับสัญญา มีสิทธิที่จะเดินสายผ่านและฝังท่อลงในภารยทรัพย์ได้ตามที่ผู้รับ

สัญญาจะเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้ และเพื่อการนี้ให้ผู้รับสัญญา

มีสิทธินำคนงานเข้าไปในภารยทรัพย์ เพื่อการเดินสายและฝังท่อในระหว่างเวลาที่ผู้รับสัญญาจะ

เห็นสมควร นอกจากนี้เมื่อเดินสายและฝังท่อแล้ว ผู้รับสัญญาหรือตัวแทนมีสิทธิเข้าไปใน

ภารยทรัพย์เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาสายหรือท่อนั้น

(จ) มิให้นำภารยทรัพย์ไปแบ่งแยก แบ่ง แยก เพื่อขาย ขายต่อ ยกให้ โอน หรือจำหน่าย

โดยการอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

(ฉ) มิให้ติดป้าย แผงโฆษณา ข้อความในทางโฆษณาในภารยทรัพย์ เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน อย่างไรก็ตามผู้รับสัญญาไม่สามารถห้ามการติดตั้งป้าย

โฆษณาชื่อและธุรกิจของเจ้าของโรงงานอันเหมาะสมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

(ช) บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะนำมาเลี้ยงไว้ในที่ภารยทรัพย์ไม่ได้ เว้นแต่สัตว์ที่ต้อง

นำมาใช้เพื่อการวิจัย

 

          3. ในกรณีมีการปฏิบัติผิดข้อตกลงเกี่ยวกับภารจำยอมส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อได้รับการแจ้ง

เป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา เจ้าของภารยทรัพย์จะต้องละเว้นการปฏิบัติผิดข้อตกลงทันที ไม่ว่า

จะโดยการละเว้นกระทำการที่เป็นการขัดต่อข้อตกลง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อข้อตกลงออกไป

ทันที และปรับให้ภารยทรัพย์กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือกระทำโดยประการอื่นเพื่อให้การปฏิบัติผิด

สัญญาหมดสิ้นไป

 

          4. สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานที่ดิน 1 ฉบับ

คู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ (ฉบับนี้สำหรับ………………………………………….)

 

          คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดในข้อความแห่งสัญญาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและ

ประทับตรา (หากมี) ไว้ต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน

 

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้รับสัญญา

( ..................................)

ลงชื่อ………………….....…………………………..เจ้าของ

(.................................. )

ลงชื่อ………………….....…………………………..พยาน

( .................................)

ลงชื่อ…………………………...…………………..พยาน

( ................................)

 

 

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

 

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม