ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
คำพิพากษาศาลฎีกา ปี 2550

 คำพิพากษาศาลฎีกาปี พ.ศ. 2550

ความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน

เรียกค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของตนเอง

ผู้พิพากษาคนเดียวลงโทษจำคุก 8 เดือนได้หรือไม่?

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

สิทธิเรียกร้องไล่เบี้ยลูกจ้าง

ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ผู้มีส่วนได้เสียสิทธิเพิกถอนผู้จัดการมรดก

การคิดดอกเบี้ยผิดนัด-หนี้ที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาชำระหนี้

ความรับผิดของผู้รับประกันภัย

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีของลูกจ้าง

อายุความสิทธิเรียกร้องมูลละเมิด

คำร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง

หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา

ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด

ละเมิดอำนาจศาล-ทนายความเรียกค่าวิ่งเต้นคดี

ใบแต่งทนาย-ทนายความขอแรง

อำนาจสอบสวน ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

ความผิดฐานพรากเด็ก(ผู้เยาว์)อายุยังไม่เกิน 15 ปี

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

 ร้องขัดทรัพย์-ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ

ขอให้ศาลสั่งปล่อยตัว-ควบคุมหรือขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โอนที่ดินให้บุตรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

พรากผู้เยาว์,กระทำชำเราเด็กหญิงไม่เกิน 15 ปี

มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษ

นับอายุความละเมิดเรียกค่าเสียหาย

ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม-ผู้เสียหาย

สัญญาขายฝาก-การวางทรัพย์

การเข้ามอบตัวถือว่าจำเลยถูกจับแล้ว

ภาระจำยอมโดยอายุความ-ใช้ทางในลักษณะปรปักษ์

คำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นที่สุด

อุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง

การใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการ

ฐานค่าจ้างในการคำนวณจ่ายค่าชดเชย

ข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ

คำร้องสอดเป็นฟ้องซ้อน

พิพากษาเกินไปกว่าคำขอท้ายฟ้อง

เรียกค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

หนี้ที่จะต้องรับผิดตามสัญญาจำนอง

ทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดที่ศาลสั่งริบ

ผู้ลงลายมือชื่อรับรองในตั๋วเงิน

คำสั่งยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ | อุทธรณ์คำสั่งยกคำร้อง

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

ฎีกาไม่มีลายมือชื่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ค่าชดเชยการเลิกจ้างและดอกเบี้ย

สิทธิในการดำเนินคดีเป็นโจทก์ร่วม

ช่วยซ่อนเร้นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด

การกระทำต่อเนื่อง-ความผิดฐานบุกรุก

ขอให้ศาลรวมโทษจำคุก,ความผิดหลายกรรม

ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบหรือไม่?

ครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย 62 เม็ด โทษ 4 ปี 9 เดือน

ผลของการไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวัน

การประเมินภาษีเงินได้-อำนาจออกหมายเรียก

สิทธิแจ้งความร้องทุกข์ของผู้เสียหาย

กฎหมายยกเลิกความผิด-การใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำลย

สิทธิของผู้รับจำนอง-เจ้าหนี้บุริมสิทธิ

ไม่แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาทราบ

ใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์คืน-ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์

การฟอกเงิน-ยกประโยชน์แห่งความสงสัย

บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

ตรวจค้น-จับกุมมิชอบด้วยกฎหมาย

นำสืบประกอบคำให้การรับสารภาพ

ลูกหนี้ร่วม-เจ้าหนี้ฟ้องให้ล้มละลายได้

ศาลไม่อาจลงโทษเกินไปกว่าที่โจทก์บรรยายในคำฟ้อง

บุตรบุญธรรม

เจ้าเพนักงานพิทักษ์ทรัพย์-สิทธิจัดการทรัพย์สินลูกหนี้

 

 
กฎหมายทั่วไป

โจทก์เป็นทายาทคนหนึ่งย่อมมีสิทธิเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์มรดก
สำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย
สถานที่ตั้งสำนักงานทนายความ
ข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอด-ยึดรถจักรยานย์
ระเบียบ ก.การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน