ReadyPlanet.com


พรบ.ป่าไม้ ผมได้ทยอยตัดไม้สักในที่ดิน สปก.เก็บไว้ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางป่าไม้ทราบ


ผมขอปรึกษาหน่อยครับ เรื่องคือ ผมมีทีดิน สปก.ที่พ่อยกให้อยู่แปลงหนึ่งซึ่งได้ปลูกไม้สักไว้เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ต่อมาเมื่อปี 55 -56 ผมได้ทยอยตัดไม้สักในที่ดิน สปก.เก็บไว้ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางป่าไม้ทราบ แต่ผมมีใบการถือครอบครองที่ดิน รวมทั้งซื้อไม้กระยาเลย จากชาวบ้านที่เลื่อยมาขายให้ เพื่อทำพื้น ทำฝา แต่เสาบ้านผมได้ใช้ไม้สักเป็นต้นทำ โดยแต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20-30 cm. เมื่อผมได้สร้างบ้านเสร็จได้ถูกร้องเรียนเรื่องไม้ที่นำมาสร้างบ้าน ว่าได้มาอย่างผิดกฏหมาย และตัดไม้หวงห้าม และตำรวจ ป่าไม้ ได้เข้ามาตรวจสอบบ้าน พร้อมทั้งอายัดไม้ทั้งหลังไว้เป็นของกลาง ห้ามเคลื่อนย้าย และนำตัวผมไปเข้าห้องขัง ข้อหาตัดไม้หวงห้าม และบุกรุกป่าสงวน ซึ่งหมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นสร้างในเขตป่าสงวนทั้งหมู่บ้าน ผมได้ประกันตัวมาสู้คดี โดยให้การว่า ผมคิดว่าไม้ที่ผมปลูกผมคิดว่าสามารถตัดมาใช้ได้ ไม่คิดว่าจะมีความผิด และการบุกรุกป่าสงวนก็ต้องบุกรุกทั้งตำบล เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนกันทุกคน แต่ทางศาลและทนายได้ให้ข้อมูลมาว่า ผมจะต้องติดคุก และโดนยึดรื้อถอนบ้าน ซึ่งจะตัดสินวันที่ 8 กรกฎาคม 56 นี้แล้ว ผมอยากทราบว่าจะโดนยึดบ้านจริงไหมครับ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของผม และตอนนี้ผมก็มีอาชีพค้าขายกับข้าวเล็กๆน้อยๆอยู่กับบ้าน (เมื่อห้าปีที่แล้ว ผมเคยติดคุกเรื่องครอบครองยาเสพติด จำคุก 4 ปี จะเกี่ยวข้องกันไหมครับ แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ว โปรดตอบให้ผมทราบด้วยนะครับ ผมร้อนใจมาก ถ้าโดนรื้อบ้าน ลูกเมียผมจะไปอาศัยอยู่ที่ไหน)ผู้ตั้งกระทู้ วรรณ :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-18 15:33:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2972641)

ไม้สักถือเป็นไม้หวงห้าม การตัดไม้หวงห้าม กฎหมายถือว่าเป็นการทำไม้ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การทำไม้กฎหมายให้รวมถึงการต้ดไม้สักที่ขึ้นอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ป่าด้วย เช่นในที่ดิน ส.ป.ก. ของคุณก็เช่นกันครับ เพราะไม้สักไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดก็ถือว่าเป็นไม้หวงห้ามครับ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ครับ

ทนายได้ให้ข้อมูลมาว่า ผมจะต้องติดคุก และโดนยึดรื้อถอนบ้าน - การกระทำของคุณเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้โดยชัดแจ้ง ไม้ที่นำมาสร้างบ้านเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของแผ่นดินได้ครับ ศาลคงไม่ได้ให้ความสำคัญว่า เป็นบ้านหลังแรกหรือไม่

เมื่อห้าปีที่แล้ว ผมเคยติดคุกเรื่องครอบครองยาเสพติด จำคุก 4 ปี จะเกี่ยวข้องกันไหมครับ - ถ้าได้พ้นโทษมาเลย 5 ปีแล้วไม่มีผล แต่ถ้ายังอยู่ในระยะเวลา 5 ปี เพิ่มโทษ 1 ใน 3 ของโทษใหม่ครับ

มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตาม กฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ
(1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ
(2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด
เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจ ด้วยในการกระทำความผิด

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

มาตรา 4
(1)....
(5) “ทำไม้” หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆ และหมายความรวมถึงการกระทำดังกล่าว กับไม้สักหรือไม้ยางที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการนำไม้สักหรือไม้ยางออกจากที่ดินที่ไม้นั้นๆ ขึ้นอยู่ด้วย

 
มาตรา 6 ไม้หวงห้ามมีสองประเภท คือ
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา ได้แก่ไม้ซึ่งการทำไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้
ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ ได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทำไม้ เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษ

มาตรา 7 ไม้สักและไม้ยางทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 11 ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต

มาตรา 73 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 31 หรือมาตรา 48 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทำผิดนั้นเกี่ยวกับ
(1) ไม้สัก ไม้ยาง หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. หรือ
(2) ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินยี่สิบต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี่ลูกบาศก์เมตร หรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกินสองลูกบาศก์เมตร
ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา 92 ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกถ้าและได้ กระทำความผิดใดๆ อีก ในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายใน เวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลัง ถึงจำคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นหนึ่งในสามของโทษ ที่ศาลกำหนด สำหรับความผิดครั้งหลัง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ 0859604258 วันที่ตอบ 2013-07-05 09:15:59


ความคิดเห็นที่ 2 (2972652)

บทความที่เกี่ยวข้อง (ความผิดฐานทำไม้หวงห้าม)

 

ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ยังคงเป็นป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้
การที่นายสะอาดได้ที่ดินที่มีเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ก. มาไม่อาจถือได้ว่าเป็นการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายอื่นตาม ป.ที่ดินจึงยังมิได้มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน และยังคงเป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484  การที่จำเลยที่ 1 ตัดฟันโค่นไม้ประดู่อันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ก. ของนายสะอาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีความผิดฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
http://www.peesirilaw.com/โทษทางอาญา/ที่ดิน-สปก-4-01.html

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ 0859604258 วันที่ตอบ 2013-07-05 09:53:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล