ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont 

 

                                                             สัญญาเช่าห้องพักอาศัย

 

 

สัญญานี้ทำขึ้นที่………..………เมื่อวันที่………เดือน……………พ.ศ. …………………ระหว่างบริษัท………….………...ซึ่งตั้งอยู่เลข

ที่………………ถนน…….……………แขวง/ตำบล

…………..อำเภอ/เขต……………..กรุงเทพมหานคร/จังหวัด………………โดย………………….กรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งต่อไป

ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ………………………

อยู่บ้านเลขที่………………..แขวง/ตำบล……………………….เขต/อำเภอ……………………..กรุงเทพ/จังหวัด……………..ถือบัตร

ประจำตัวประชาชนเลขที่………….ออกให้โดย……………

………………..วันออกบัตร………..………วันหมดอายุ……….…………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่าย

หนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าห้องพักอาศัยห้องเลขที่………ชั้นที่………. ของ (ระบุชื่ออพา

ร์ตเม้นต์) ซึ่งตั้งอยู่ที่………………………แขวง/ตำบล………………………….เขต/อำเภอ……………………..กรุงเทพมหานคร/

จังหวัด…………………..…….เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ในอัตราค่าเช่าเดือนละ…………….บาท โดยมีกำหนด

เวลาเช่า………...….เดือน/ปี นับตั้งแต่วันที่………………………ถึงวันที่……………………..ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่า

โทรศัพท์ ผู้ให้เช่าคิดอัตราดังนี้

 

1.1 ค่าน้ำประปาขั้นต่ำเดือนละ………………บาท ถ้าใช้เกิน…………………หน่วยต่อเดือน คิดเพิ่มหน่วย

ละ………………..บาท

 

1.2 ค่าไฟฟ้าคิดหน่วยละ……….……….บาท โดยจะจดมิเตอร์ในวันที่ 25 ของทุกเดือน

 

1.3 ค่าโทรศัพท์ทางไกล คิดตามระยะเวลาในการใช้ตามอัตราขององค์การโทรศัพท์ โดยคิดค่า

บริการอีกครั้งละ……………บาท ซึ่งผู้เช่าต้องชำระทันทีหลังใช้โทรศัพท์

 

ข้อ 2 การชำระค่าเช่า ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้า โดยชำระภายในวัน

ที่…………………..ของทุกเดือนตลอดอายุการเช่า

 

ข้อ 3 ผู้เช่าต้องชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ตามอัตราที่กำหนดในข้อ 1 โดยต้อง

ชำระพร้อมกับการชำระค่าเช่าของเดือนถัดไป ถ้าผู้เช่าไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ผู้เช่ายินยอม

เสียค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราวันละ………………บาท และหากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15

ของเดือนที่จะต้องชำระแล้วผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที พร้อมทั้งริบเงินประกันที่

เหลือหลังจากหักใช้หนี้และค่าเสียหายอื่นๆ แก่ผู้ให้เช่าแล้ว

 

ข้อ 4 ผู้เช่าต้องวางเงินประกันเพื่อปฏิบัติตามสัญญาเช่าไว้ต่อผู้ให้เช่าเป็นจำนวน…………..บาทโดยผู้

เช่าไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยในเงินดังกล่าว

 

เงินประกันผู้ให้เช่าจะคืนแก่ผู้เช่าตามจำนวนที่วางไว้เมื่อผู้เช่าได้เช่าห้องพักเป็นเวลา 5 เดือน

ติดต่อกันหรือเป็นเวลานานกว่านั้น ทั้งนี้โดยไม่ปรากฏว่าผู้เช่าได้ประพฤติผิดสัญญา หรือมี

หนี้สินใดค้างอยู่กับผู้ให้เช่า หรือมีความรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ อันผู้ให้เช่าจะเรียกร้อง

เอาจากผู้เช่าได้

 

ข้อ 5 ผู้เช่าจะนำบริวารมาพักอยู่ในห้องเช่าได้ไม่เกิน 2 คน โดยผู้เช่าต้องแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผู้ให้เช่า

ทราบก่อนที่ผู้เช่าจะนำบริวารเข้าพัก

 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีผู้มาเยี่ยมผู้เช่าที่ห้องเช่า ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้มาเยี่ยมเข้าเยี่ยมได้จนถึง

เวลา…………………นาฬิกาของวันที่มาเยี่ยม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ห้ามผู้มาเยี่ยมพักค้างใน

ห้องเช่าด้วย

 

ข้อ 7 ผู้เช่าสัญญาว่าจะพักอยู่ในห้องเช่าด้วยความสงบ ไม่กระทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการ

ใดๆ ภายในหรือภายนอกห้องเช่า อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือเป็นหรืออาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรือเป็นที่รังเกียจ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้เช่า

รายอื่น

 

ในกรณีที่ผู้เช่าฝ่าฝืน ผู้ให้เช่าจะตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ถ้าผู้เช่าฝ่าฝืนอีกไม่ว่าในเรื่อง

เดียวกัน หรือในเรื่องอื่นดังกล่าวไว้ในวรรคแรกของข้อสัญญานั้น ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ทันที และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกันการเช่าตามสัญญาข้อ 4

 

ข้อ 8 ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดดังต่อไปนี้

 

8.1 นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องเช่า

 

8.2 ปลูกต้นไม้ หรือนำทรัพย์สินส่วนตัวมาวางไว้นอกห้องเช่า

 

8.3 นำสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในห้องเช่า เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม และวัตถุ

ระเบิด เป็นต้น

 

8.4 ไม่หุงต้มอาหาร จุดธูป จุดเทียน ภายในห้องเช่า

 

ข้อ 9 ผู้เช่าสัญญาว่าจะรักษาความสะอาดของห้องเช่า ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่าให้อยู่ใน

สภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ และผู้เช่าจะนำขยะไปทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ จะไม่นำ

ไปวางกองไว้บริเวณทางเดินหน้าห้องเช่า ไม่ทิ้งสิ่งที่จะทำให้เกิดการอุดตันลงในท่อน้ำทิ้งหรือ

ชักโครก หากมีการทิ้งและเกิดการอุดตันขึ้น ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นใน

การทำให้ท่อน้ำทิ้ง หรือชักโครกอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม

 

ข้อ 10 ผู้เช่าสัญญาว่าจะสงวนรักษาห้องเช่าตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่าดังเช่นวิญญูชนจะ

พึงสงวนและรักษาทรัพย์สินของตนเอง ทั้งต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้การ

ได้ตามปกติด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง

 

ข้อ 11 ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความสูญหาย เสียหาย หรือบุบสลายอย่างใดๆ อันเกิด

แก่ห้องเช่า และทรัพย์สินต่างๆ ภายในห้องเช่า

 

ข้อ 12 ผู้เช่าจะไม่ทำการดัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน ห้องเช่าและทรัพย์สินต่างๆ ในห้องเช่า หรือ

เคลื่อนย้ายทรัพย์สินในห้องเช่าออกนอกห้องเช่า หากฝ่าฝืน ผู้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใน

ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่การฝ่าฝืนนั้น

 

ในกรณีที่ผู้เช่าใช้กระดาษกาวหรือวัตถุอื่นใดติด หรือใช้ตะปูตอกหรือขันน็อตที่ผนังหรือเพดาน

ห้องเช่า หรือทรัพย์สินใดๆ ในห้องเช่า ผู้เช่ายินยอมจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ให้เช่าเป็นรายจุด จุด

ละ……………..บาท

 

ข้อ 13 ผู้เช่าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของผู้ให้เช่าซึ่ง ได้ติดประกาศ

หรือแจ้งให้ทราบ ณ อาคารที่พักโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศดังกล่าว

เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที

โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

 

ข้อ 14 ผู้เช่าจะไม่นำห้องเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง หรือโอนสิทธิของตนที่มีอยู่ตามสัญญาเช่านี้ให้ผู้

อื่นไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด

 

ข้อ 15 ผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่า หรือตัวแทนของผู้ให้เช่าตรวจดูห้องเช่าและทรัพย์สินต่างๆ ภาย

ในห้องเช่าได้ตามความเหมาะสม

 

ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้เช่าต้องการย้ายไปห้องเช่าอื่น ผู้เช่าต้องเสียค่าบริการครั้งละ……บาท

ข้อ 17 ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถ

ยนต์รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ในรถยนต์ของผู้เช่า ซึ่งได้นำมาจอดไว้ในที่จอดรถยนต์ที่ผู้ให้เช่าจัดไว้ให้

 

ข้อ 18 เมื่อผู้เช่าได้เช่าห้องเช่าจนครบกำหนดเวลาในสัญญาข้อ 1 แล้ว หากผู้เช่ามิได้แจ้งยกเลิก

การเช่า ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าผู้เช่าจะบอกเลิกการเช่า และในระหว่างที่ผู้

เช่าเช่าต่อไปนั้น ถ้าหากผู้เช่าประสงค์จะบอกเลิกการเช่า ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า

30 วัน ถ้าผู้เช่ามิได้แจ้ง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าคิดค่าเช่าเพิ่มอีก 1 เดือน

 

ข้อ 19 ในกรณีที่สัญญาเช่าระงับสิ้นลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่าต้องปฏิบัติดังนี้

 

19.1 ขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากห้องเช่า โดยต้องขนให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 17.00 นาฬิกา

ของวันที่มีการขนย้าย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ห้องเช่า หรือทรัพย์สินภายในห้องเช่า ผู้ให้

เช่ามีสิทธิหักเงินประกันที่ผู้เช่าว่างไว้ตามสัญญาข้อ 4 เพื่อชดใช้ความเสียหายดังกล่าวจนครบถ้วน

 

19.2 ส่งมอบกุญแจห้อง และคืนห้องเช่าในลักษณะที่สะอาดเรียบร้อยเช่นเดียวกับเมื่อผู้เช่าเริ่มเข้า

พักในห้องเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ถ้าผู้เช่าไม่ส่งมอบกุญแจและหรือห้องเช่าในลักษณะดังกล่าว ผู้ให้เช่า

มีสิทธิหักเงินประกันที่ผู้เช่าวางไว้ตามสัญญาข้อ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกุญแจและหรือทำ

ห้องเช่าให้สะอาดเรียบร้อย

 

19.3 ส่งมอบบัตรเข้าออกประตูอัตโนมัติเข้าอาคารที่พักแก่ผู้ให้เช่า ถ้าผู้เช่าไม่อาจส่งมอบบัตรดัง

กล่าวได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักเงินประกันที่ผู้เช่าวางไว้ตามสัญญาข้อ 4 เพื่อเป็นค่าทำบัตรดังกล่าวได้

 

ข้อ 20 ในกรณีที่สัญญาเช่าระงับสิ้นลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และผู้เช่าไม่ยอมส่งมอบห้องเช่าคืนแก่ผู้

ให้เช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครองห้องเช่า และขนย้ายบุคคลและทรัพย์สินของ ผู้เช่าออก

จากห้องเช่าได้ โดยผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้น

แก่ทรัพย์สินของผู้เช่า ทั้งผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันการเช่า ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 4 ด้วย

 

ข้อ 21 บรรดาคำบอกกล่าวใดๆ ซึ่งผู้ให้เช่าจะพึงส่งแก่ผู้เช่า ถ้าส่งให้แก่บุคคลที่พักอยู่ในห้องเช่า

หรือปิดไว้ที่หน้าประตูห้องเช่าให้ถือว่าเป็นการส่งแก่ผู้เช่าโดยชอบแล้วตั้งแต่ที่ส่งหรือปิดไว้แล้วแต่

กรณี

 

ข้อ 22 ในวันที่ทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้ตรวจดูห้องเช่าตลอดจนทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่างๆในห้อง

เช่าแล้ว เห็นว่ามีสภาพปกติที่ผู้เช่าสามารถจะใช้หรือได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่า

ทุกประการ และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบห้องเช่า และทรัพย์สินพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเช่าแก่ผู้

เช่าแล้ว

 

สัญญาเช่านี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

 

ลงชื่อ.......................................... ผู้เช่า

(........................................)

ลงชื่อ.......................................... ผู้ให้เช่า

(........................................)

ลงชื่อ............................................พยาน

(..........................................)

ลงชื่อ............................................พยาน

(..........................................)

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน