ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont 

 

 

 

 

สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร

 

 

                 สัญญานี้ทำขึ้นที่………………เมื่อวันที่………เดือน………พ.ศ. ………ระหว่างบริษัท…………

ซึ่งตั้งอยู่เลขที่………ถนน…………แขวง/ตำบล……………อำเภอ/เขต…………จังหวัด……………

โดย……………กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท……………ตามหนังสือรับรองของสำนัก

งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………เลขที่………………ลงวันที่…………แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท……………ซึ่งตั้งอยู่เลขที่………ถนน………………

แขวง/ตำบล……………อำเภอ/เขต……………จังหวัด……………………โดย…………………กรรมการผู้มีอำนาจลง

นามผูกพันบริษัท……………ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………………

เลขที่………ลงวันที่…………แนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่งทั้ง

สองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

           ข้อ 1   ผู้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคาร……………………..ซึ่งตั้งอยู่

ที่…………ถนน……………แขวง/ตำบล……………เขต/อำเภอ……………จังหวัด…………………เฉพาะ

ส่วนยูนิต…………ชั้นที่……รวมเนื้อที่…………ตารางเมตร ปรากฏตามแบบแปลนแผนผังแสดง

ถานที่เช่าแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ห้องเช่า” โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้

ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย เพื่อผู้เช่าใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้เช่า มีกำหนด…………

ปีนับตั้งแต่วันที่…………เดือน……………พ.ศ. ………ถึง…………เดือน…………พ.ศ. ………

           ข้อ 2   ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าห้องเช่าตามสัญญาข้อ  1  ในอัตราค่าเช่า

เดือนละ………บาท (…………………………)ต่อหนึ่งตารางเมตร คิดเป็นเงินค่าเช่าทั้งสิ้นเดือน

ละ……………………บาท (………………………)  

          การชำระค่าเช่าผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้าทุกเดือน โดยค่าเช่า

เดือนแรกชำระในวันเริ่มต้นของอายุสัญญาเช่า ส่วนค่าเช่าเดือนต่อๆ ไปชำระภายในวันที่… ของ

แต่ละเดือน ซึ่งผู้เช่าจะต้องนำเงินค่าเช่าไปชำระแก่ผู้ให้เช่า ณ สำนักงานของผู้ให้เช่า และต้องมี

ใบเสร็จรับเงินของผู้ให้เช่าเป็นหลักฐาน การชำระค่าเช่าจึงจะสมบูรณ์

          ในกรณีที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าตามจำนวนและภายในกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ใน

วรรคก่อนผู้เช่าต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ  1.25 บาท ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ชำระล่าช้า

เมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลาเช่าในแต่ละปี ผู้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกร้อย

ละ……………………ของอัตราค่าเช่าปีก่อน

          ข้อ 3 ในวันทำสัญญานี้ผู้เช่าได้มอบเงินจำนวน………………บาท(……………………) ให้ผู้เช่ายึดถือไว้ เพื่อ

เป็นประกันในการที่ผู้เช่าจะปฏิบัติตามสัญญา และเป็นประกันความเสียหายอย่างได ๆ ที่จะเกิด

แก่ผู้ให้เช่า เงินประกันนี้มิให้ถือว่าเป็นการชำระค่าเช่าล่วงหน้า ผู้เช่าจะอ้างการมอบเงินประกันนี้

มาเป็นข้อแก้ตัวในการผิดนัดชำระค่าเช่าตามสัญญานี้มิได้ และเงินประกันนี้ผู้ให้เช่าจะคือแก่ผู้

เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อสัญญาระงับสิ้นลงโดยผู้เช่ามิได้ผิดสัญญาและมิได้ค้าง ชำระหนี้ใดๆ

ตามสัญญานี้

          ข้อ 4 ผู้เช่าสัญญาว่า

          (1) จะไม่ต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งห้องเช่า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย

ลักษณ์จากผู้เช่า

          ในกรณีที่ผู้ให้เช่าให้ความยินยอม ผู้เช่าสัญญาว่าการต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งของ ผู้เช่าจะ

          (ก) ไม่เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม

อาคาร

          (ข) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ติดตั้งไว้

          (ค) ทำให้ดูสวยงามแก่ผู้พบเห็นโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี

          (ง) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เช่าอื่นหรือบุคคลอื่นใดที่เช้ามาในบริเวณอาคารหากก่อ

ให้เกิดความเสียหายขึ้น ผู้เข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

          (จ) ยอมให้ส่วนที่ต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่งตกเป็นกรรมสิทธ์แก่ผู้ให้เช่าในทันที โดย ผู้

เช่าจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายอย่างใด ๆ จากผู้ให้เช่า

          ในกรณีที่ผู้ให้เช่ามิได้ให้ความยินยอม และผู้เช่าได้ทำการต่อเติม ดัดแปลง หรือตกแต่ง

ห้องเช่า เมื่อผู้ให้เช่าเรียกร้องผู้เช่าจะต้องรื้อถอนส่วนที่ต่อเติม ดัดแปลงหรือตกแต่งนั้นเสีย โดยผู้

เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และผู้เช่าจะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าในความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ความเสียหายอย่างได ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการนั้นเพราะการนั้น

          (๒)  จะไม่โอนสิทธิการเช่าช่วงห้องเช้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ในกรณีที่ผู้ให้เช่ายินยอมให้มีการเช่าช่วงหรือโอนสิทธิ

           การเช่าตามสัญญานี้ได้ ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าตามสัญญานี้ได้

          (4) จะสงวนรักษาห้องเช่าตลอดจนทรัพย์สินทั้งหลายของผู้ให้เช่าซึ่งอยู่ในและนอกห้องเช่า

และจะรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย ความสูญหายหรือคามบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่

ห้องเช่า ทรัพย์สินของผู้ให้เช่า เพราะความผิดของผู้เช่า ลูกจ้าง คนงานหรือบริวารของผู้เช่า

          (4)  จะยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเข้าตรวจตราห้องเช่าได้ตามเวลา อัน

สมควรและผู้เช่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเพื่อรักษาห้องเช่าให้

อยู่ในสภาพดีและสะอาดเรียบร้อย

          (5)  จะไม่วางสิ่งของหนักเกิน…………กิโลกรัม(……………………) ต่อพื้นที่หนึ่งตารางเมตรบนพื้นที่ส่วน

ใดส่วนหนึ่งของห้องเช่า

          (6)  จะไม่ละทิ้งห้องเช้าไว้โดยปราศจากการครอบครองดูแล หากผู้เช่าละทิ้งห้องเช่าโดย

ปราศจากการครอบครองดูแลเกินกว่า…………วัน ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็น ลายลักษณ์อักษร

          (7)  จะเก็บสินค่าและสิ่งของไว้ในห้องเช่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจะเก็บไว้เฉพาะใน

ห้องเช่าเท่านั้น กับจะไม่นำหรือยินยอมให้นำสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องห้ามตามกฎหมาย วัตถุ

ระเบิดวัตถุไวไฟ ตลอดจนสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สุขภาพอนามัย

ของบุคคลหรือต่อทรัพย์สิน เข้าไว้ในห้องเช่าหรือในบริเวณอาคารที่ตั้งของห้องเช่า

          (8)   จะไม่กระทำหรือยินยอมให้มีการกระทำการใดในห้องเช่าอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเป็นที่น่ารังเกียจ หรือก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้เช่าอื่น ๆ หรือผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง

          (9)   จะไม่พักอาศัยหรือยินยอมให้มีการพักอาศัยในห้องเช่าหรือบริเวณอื่นใดใน

อาคาร……………………………หรือนอกอาคาร……………………………………………

          (10)   จะเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเฉพาะส่วนที่เป็นห้องเช่าตามที่ทางราชการ

ประเมินและเรียกเก็บ

          (11)  จะเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการอันเกี่ยวกับ

การใช้ห้องเช่าและการประกอบธุรกิจของผู้เช่า

          ข้อ 5   ในกรณีที่ผู้เช่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญานี้

ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย…………เดือน

          ข้อ 6   การที่ผู้ให้เช่าไม่ใช้สิทธิในการบังคับให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้

มิให้ถือว่าผู้ให้เช่ายินยอมสละสิทธิดังกล่าว แม้ผู้ให้เช่าจะยินยอมให้ผู้เช่าปฏิบัติการหรือไม่ปฏิบัติ

การใดอันแต่กต่างไปจากสัญญานี้ ก็ให้ถือว่าเป็นการยินยอมเฉพาะกรณีและเฉพาะครั้งเท่านั้นมิ

ให้ถือว่าเป็นการยินยอมในกรณีนั้นหรือกรณีอื่นด้วยในภายหลัง

          ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ดี ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได้ทันที หรือบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้

เช่าเห็นสมควรได้ และหากผู้เช้าไม่ปฏิบัติภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอัน

ระงับสิ้นลงโดยผู้ให้เช่าไม่ต้องบอกกล่าว

          ข้อ 8   นอกจากสัญญานี้จะระงับสิ้นลงหรือเลิกไปเพราะเหตุอื่นแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้เช่าถูกยึด

ทรัพย์ในห้องเช่าตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ในคดีล้มละลายไม่ว่าจะ

เป็นการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายก็ดี ให้ถือว่า

สัญญานี้เป็นอันระงับสิ้นลงทันทีในวันที่ผู้ช่าถูกยึดทรัพย์ วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีคำ

สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย แล้วแต่กรณี

          ข้อ 9   เมื่อสัญญานี้ระงับสิ้นลงไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ผู้เช่าต้องขนย้ายสินค้าและสิ่งของ

ต่างๆ ของผู้เช่าออกจากห้องเช่าภายในกำหนดเวลา…………วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง แล้วส่งมอบ

ห้องเช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าทันที หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าริบเงินประกันทั้งหมดที่ ผู้เช่า

ได้วางประกันไว้ตามสัญญาข้อ ๓ และยอมให้สินค้าและสิ่งของอื่นของผู้เช่าที่อยู่ในห้องเช่าตกเป็น

กรรมสิทธิของผู้เช่าทันทีที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน

สำหรับสินค้าและสิ่งของดังกล่าว กับทั้งให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครองห้องเช่าด้วย

          ข้อ 10   การส่งคำบอกกล่าวหรือหนังสือติดต่อทั้งปวงแก่ผู้เช่า การส่งหมายศาลหรือปิด

หมายศาลก็ดี หากได้ส่งหรือปิดไว้ที่ห้องเช่าตามสัญญานี้แล้วให้ถือว่าเป็นการส่งหรือปิดที่ชอบด้วย

กฎหมายแล้ว

          ข้อ 11   สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอิสระจากกัน และในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญา

ฉบับนี้ศาลไม่บังคับให้ ก็ให้สัญญาส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับได้

          ข้อ 12   ให้ถือว่าสัญญาจ้างบริการฉบับลงวันที่…………เดือน…………พ.ศ. …………เป็นส่วนหนึ่งของ

สัญญานี้ด้วย การผิดสัญญาฉบับหนึ่งฉบับใดย่อมถือว่าเป็นการผิดสัญญาอีกฉบับหนึ่งด้วย และ

การที่สัญญาฉบับหนึ่งฉบับใดถูกบอกเลิกหรือระงับสิ้นลงก็ให้ถือว่าสัญญาอีกฉบับหนึ่งถูกบอกเลิก

และระงับสิ้นลงด้วยสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ

ในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า

พยานแล้วยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้ให้เช่า

(..........................................)

ลงชื่อ.............................................ผู้เช่า

(..........................................)

ลงชื่อ............................................พยาน

(..........................................)

ลงชื่อ............................................พยาน

(..........................................)

 

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม