ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont 

 

 

 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง

 

 

วันที่……….เดือน……………พ.ศ……………

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่…………………………..ตั้งอยู่เลขที่………ถนน…………………..

ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต………….……..จังหวัด………………………………….

ระหว่าง………………….……………ตั้งอยู่เลขที่……..……ถนน…………………………………

ตำบล/แขวง………………….อำเภอ/เขต………….……..จังหวัด…………………………

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

…………………..ตั้งอยู่เลขที่……..……ถนน…………………………………ตำบล/แขวง………………….

อำเภอ/เขต………….จังหวัด……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงเลข

ที่……….โฉนดเลขที่……………ในโครงการ “……………………………….”

ซึ่งตั้งอยู่ ณ …………………………โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือน………………พ.ศ……………...

และจะดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้แล้วเสร็จในเดือน……………..พ.ศ……………… ทั้งนี้ ต้องก่อสร้างตามรูป

แบบ รายละเอียดของแบบ และรายละเอียดกำหนดการดำเนินงานที่แนบท้ายสัญญานี้และถือว่า

เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 2. การก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต้องยึด

 Contract DrawingและShop Drawing เป็นหลัก

 

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………………บาท

(…………………………………..)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ข้อ4. ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด

 

ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างตามรายการวัสดุแนบท้าย

สัญญานี้และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

 

ข้อ 6. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างยินยอมซึ่งออกโดย……………………….สาขา………………………...

เลขที่…..…….ลงวันที่……….เดือน……………….พ.ศ…………….

 

ข้อ 7. งานก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้ไม่รวมถึงงานและค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

7.1 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตทุกชนิด

7.2 สนามหญ้า

7.3 ค่าธรรมเนียมสำหรับมิเตอร์น้ำประปาและไฟฟ้า

7.4 งานประปาและไฟฟ้านอกอาคาร

 

ข้อ 8. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเหมารวมค่าวัสดุสิ่งของทั้งหลายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

8.1 ค่าจ้างชำระล่วงหน้าต้องชำระภายใน……….วัน นับแต่วันทำสัญญาฉบับนี้ ในอัตราร้อยละ………….

ของค่าเหมา และค่าวัสดุสิ่งของรวมเป็นจำนวนเงิน…………………….บาท

(…………………………………..) เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา

8.2 ค่าจ้างอีกร้อยละ…………จะชำระเป็นรายเดือน คำนวณผลตามผลงานที่แล้วเสร็จตามรายละเอียด

เงื่อนไขการชำระเงินและการก่อสร้าง แปลนหมายเลขที่………..ที่แนบท้ายสัญญานี้และเป็นส่วนหนึ่ง

ของสัญญาฉบับนี้ด้วยผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินประกันไว้ในอัตราร้อยละ…………ของจำนวนค่าจ้างราย

เดือนที่เรียกเก็บนั้น เงินประกันที่ได้ทำการหักไว้ในวรรคก่อน ผู้ว่าจ้างต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้าง

ภายใน……….วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

 

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์จะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบหรือรายละเอียด

ของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ว่าจ้างต้องทำการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า……….วัน โดยผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับ

หรือไม่ยอมรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนั้น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและผลเสียหาย

อันอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนั้น

 

ข้อ 10. ผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจรับงานภายในเวลา……….วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับจ้าง

หากไม่ตรวจรับงานภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้ตรวจรับงานแล้วโดยปริยาย

 

ข้อ 11. ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนร้อยละ……….ของค่าจ้างรับเหมาก่อสร้างทั้ง

หมดตามโครงการ เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในกำหนดเวลา……….วัน นับแต่

วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อในสัญญานี้

 

ข้อ 12. ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะนำงานบางส่วนตามสัญญาฉบับนี้ไปให้ผู้อื่นทำได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะ

เป็นผู้รับผิดชอบในงานก่อสร้างนั้นเองทุกประการเสมือนหนึ่งว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานนั้น

 

ข้อ 13. ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายอื่น ๆ อันเกิดขึ้นจากการก่อ

สร้างและต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นแก่ผู้เสียหาย

 

ข้อ 14. ระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาบริเวณรอบ ๆ การก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ

 

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุในอันที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยไม่ใช่ความผิดอันเกิดจากผู้รับจ้างหรือผู้

ว่าจ้างขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการก่อสร้าง เป็นเหตุให้การก่อสร้างหยุดชะงักหรือล่าช้า

กว่ากำหนด ให้ขยายกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามข้อ 1. ออกไปเท่าที่ระยะเวลาที่ต้องสูญเสีย

ไปเพราะเหตุดังกล่าว

 

ข้อ 16. ในกรณีที่ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่าย หรือค่าดำเนินการอื่นใดทั้งหมดนั้นได้ปรับอัตราสูงขึ้น โดย

ไม่ใช่เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายข้างต้นตามอัตราที่เปลี่ยน

แปลงเพิ่มขึ้นไปตามความเป็นจริง และหากเหตุดังกล่าวมีผลให้การก่อสร้างหยุดชะงักหรือล่าช้ากว่า

กำหนดให้ขยายกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามข้อ 1. ออกไปเท่าที่ระยะเวลาที่ต้องสูญเสียไป

เพราะเหตุดังกล่าว

 

ข้อ 17. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระเงินงวดใดงวดหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 8. หรือผิดสัญญาข้อ

หนึ่งข้อใด หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จเสร็จสิ้นผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

และให้กรรมสิทธิ์ในบ้านและสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้รับจ้างโดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าจ้างและค่า

วัสดุสิ่งของที่ได้รับไว้แล้ว นอกจากนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับจ้างด้วย

 

ข้อ 18. ภายใต้บังคับสัญญาข้อ 15. และ ข้อ 16. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าออกไปอีกหรือการส่ง

มอบงานได้ล่าช้าออกไปจากเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติ ในกรณีที่ไม่มีการขยายเวลาออกไปเพราะมี

เหตุแทรกแซงอื่น ๆ ตามข้อ 15. และข้อ 16. ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นเงินได้จำนวน

เงินทั้งสิ้นไม่เกินวันละ………………………บาท (……………………………………)

 

ข้อ 19. ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยกเว้นการส่งมอบงานล่าช้า ผู้รับจ้างต้องรับผิด

ชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

 

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ

ในสัญญาโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างก็เก็บไว้คนละฉบับ

 

 

ลงชื่อ....................ผู้ว่าจ้าง

(..............................)

ลงชื่อ...................ผู้รับจ้าง

(..............................)

ลงชื่อ.....................พยาน

(...............................)

ลงชื่อ.......................พยาน

(................................)

 

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

 

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน