ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont

 

 

                                               สัญญากู้ยืมเงิน

 

 

ทำที่.............................

วันที่...........เดือน............พ.ศ.....................

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง................................………..อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.............

ซอย.......................ถนน.....................แขวง/ตำบล..........…....…....เขต/อำเภอ.....................

จังหวัด...............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง

กับ......................................อายุ..…...ปี อยู่บ้านเลขที่...............ซอย.................

ถนน....................…………..แขวง/ตำบล............................…......เขต/อำเภอ............…...

จังหวัด......................……..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 ผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้เงินตกลงให้ผู้กู้กู้เงินเป็นจำนวน.....…….........บาท

(................................) และผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญานี้ โดย

รับเป็นเงินสด/เช็คของธนาคาร....................……..สาขา............…............เช็คเลข

ที่......................ลงวันที่....................จำนวนเงิน.................บาท (............................)

 

          ข้อ 2 ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ......................…..ต่อปี โดยกำหนด

ส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ.........................…...บาท (........................................) ภายใน

วันที่......................................ของเดือนทุก ๆ เดือน

 

          ข้อ 3 ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ในวันที่......................…..........

 

          ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนถึงกำหนดเวลาในสัญญาข้อ 3 ผู้ให้กู้

จะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระเงินต้นคืนเท่านั้น

 

          ข้อ 5 ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนก่อนถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน

สัญญาข้อ 3 ได้ แล้วแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งแสดงเหตุให้ผู้กู้ทราบ และในกรณีเช่นนี้

ผู้กู้จะชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้โดยไม่อิดเอื้อนและจะไม่ยกประโยชน์ในเรื่องเงื่อนเวลามาเป็น

ข้อต่อสู้ผู้ให้กู้แต่ประการใด

 

           ข้อ 6 เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้มอบโฉนดที่ดินเลข

ที่..............เลขที่ดิน.........หน้าสำรวจ.......….…....แขวง/ตำบล............เขต/อำเภอ......................

จังหวัด......................เนื้อที่ดินจำนวน.................และแบบพิมพ์หนังสือมอบอำนาจของกรม

ที่ดินซึ่งผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบอำนาจไว้แล้ว พร้อมด้วยบัตรประชาชนของผู้กู้กับสำเนา

ทะเบียนบ้านของผู้กู้ ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้

หากผู้กู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระแก่ผู้ให้กู้

 

           ข้อ 7 ผู้กู้สัญญาว่าหากผู้กู้ย้ายที่อยู่จากภูมิลำเนาดังที่แจ้งไว้ข้างต้นตามสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้

จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือภายในกำหนด...........……...วัน นับจากวันที่ย้ายภูมิลำเนาฉะนั้น

ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา

 

           ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้บังคับชำระหนี้ทั้งหมดได้

ทันทีพร้อมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามตลอดจนค่าธรรมเนียม

ศาล และค่าทนายความให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น

 

           ข้อ 9 การติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้นั้นตกลงให้ถือว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งเป็น

หนังสือไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าผู้กู้จะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมี

ผู้อื่นรับไว้แทนหรือภูมิลำเนาของผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานที่ถูกรื้อ หรือปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้

ใดยอมรับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่พบ เป็นการบอกกล่าวหรือ

การแจ้ง หรือหนังสือดังกล่าวเหล่านี้ได้ส่งไปให้แก่ผู้กู้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

          ข้อ 10 ความล่าช้าหรือการผ่อนปรนเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อใด ๆ ของ

ผู้ให้กู้ก็ดี การใช้สิทธิตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ให้กู้ ไม่ว่าจะใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน

ก็ดีไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิใด ๆ ของผู้ให้กู้ หรือเป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะใช้สิทธิอื่น ๆ หรือ

สิทธินั้นต่อไปอีกหรือในการใช้สิทธิอย่างอื่นใด ๆ

 

          ข้อ 11 สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอิสระจากกัน และในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้

ศาลไม่บังคับให้ก็สัญญาที่เหลือยังคงมีผลใช้บังคับได้

 

 

          คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่โดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทำเป็นหนังสือ จึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ..........................……….....…ผู้กู้

(.............................................)

                      ลงชื่อ.............................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

(.........................….....….......)

ลงชื่อ..........................……….....…ผู้กู้

(.............................................)

          ลงชื่อ..........................................พยาน

(..........................................)

      ลงชื่อ.....................................พยาน

(..........................................)

 

 

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน