ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont  

                                                                                                                                    

สัญญาเช่า

 

 

ทำที่……………………………………………

วันที่ ………………………เดือน………… ………พ.ศ.……………

 

สัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………………………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่…….….……………..

ถนน…………………ตำบล/แขวง…………………………………

อำเภอ/เขต………………………… จังหวัด…………………………...………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง

กับ…………………….อายุ………….ปี อยู่บ้านเลขที่………………… ถนน …………………………ตำบล/แขวง…………….………………อำเภอ/

เขต……………………..จังหวัด……………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้ง

สองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความกันดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินคือ …………………………………..

….…………………………………………..……………………………………..เพื่อประโยชน์ที่ผู้เช่าใช้

…………………………………..โดยกำหนดระยะเวลาการเช่ากันไว้……………………………………

นับแต่วันที่…………………………………..ถึงวันที่…………………………………………………..

 

ข้อ 2. ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน โดยกำหนดชำระภายในวันที่

……………………….. ขอแต่ละเดือนทุกเดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ ………………………….บาท

(……………………………………)

 

ข้อ 3. ในวันทำสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้รับเงินล่วงหน้าเป็นประกันการเช่าและค่าเสียหายไว้จากผู้เช่า

เป็นจำนวน……………………..บาท (……….………………….…………………………………..)

 

ข้อ 4. การชำระค่าเช่านั้น ผู้เช่าจะต้องนำเงินค่าเช่าไปชำระกับผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า

และการที่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าไปเก็บค่าเช่ากับผู้เช่า ย่อมไม่เป็นการลบล้างหน้าที่ของผู้

เช่าดังกล่าว

 

ข้อ 5. ค่าภาษีโรงเรือน ผู้เช่าเป็นผู้เสียแทนผู้ให้เช่าตามอัตราที่ให้เช่าในสัญญา หากเจ้าพนักงาน

ประเมินเรียกเก็บเกินอัตราค่าเช่าในสัญญานี้ผู้เช่าก็ต้องเป็นผู้เสีย ค่าบำรุงภาษีท้องที่และภาษี อื่น

ๆ ซึ่งเกี่ยวกับที่ดิน อาคารเช่าที่รัฐบาลจะตราขึ้นไว้เป็นกฎหมายต่อไป ในภายภาคหน้า ผู้เช่า

ยินยอมเสียแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้นเท่าที่ผู้ให้เช่าได้เสียตามกฎหมาย

 

ข้อ 6. ผู้เข่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่จะระบุไว้ในข้อ 1. แห่งสัญญานี้ได้รับ

ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า แต่ผู้เช้าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอันไม่ชอบด้วย

กฎหมายนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาด

 

ข้อ 7. ผู้เช่าต้องรักษาทรัพย์สินที่เช่ามิให้ชำรุดโทรมไปกว่าเดิมและยอมให้ผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้

ให้เช่า เข้าตรวจดูห้องเช่าได้เสมอในเวลาอันสมควร หากตึกที่เช่าเกิดชำรุดเสียหายและผู้เช่าเพิก

เฉยเสีย ไม่ยอมซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิมภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้

บอกกล่าวให้ผู้เช่าซ่อมแซม ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายได้ทันที เมื่อผู้ให้เช่า

ได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมไปเท่าใด ผู้เช่าจะต้องชดใช้เงินค่าซ่อมคืนให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น

 

ข้อ 8. ผู้เช่าจะดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อนจึงจะทำได้ ถ้าเกิดการเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้เช่ายอมรับผิดให้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

 

ข้อ 9. บรรดาสิ่งก่อสร้าง หรือซ่อมแซมลงในบริเวณทรัพย์สินให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าออกจากห้องเช่า

ห้อมมิให้รื้อถอนหรือทำลายเป็นอันขาด และสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมดังกล่าวแล้วนั้นต้องตกเป็น

ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยผู้เช่าจะเรียกค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้เลย

 

ข้อ 10. ผู้เช่าต้องจัดการในบริเวณทรัพย์สินที่เช่า อย่าให้มีสิ่งโสโครกและกลิ่นเหม็นไม่ดำเนินการ

ทำการค้าใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือทำให้เกิดเสียงเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หรือเป็นอันตราย

ต่อทรัพย์สินที่เช่า หรืออาจเกิดอันตรายได้ง่าย

 

ข้อ 11. ผู้เช่าต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายหรือบุบสลายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์ที่เช่าเพราะ

ความผิดของผู้เช่าหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือบุคคลที่จัดเข้าเป็นบริวารผู้เช่า

 

ข้อ 12. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่เอาทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและ

จะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดอยู่อาศัย ดำเนินการค้าขายหรือรับใช้ในหน้าที่ใด ๆ ภายในทรัพย์สินที่

เช่าเว้นแต่จะได้นับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ข้อ 13. ถ้าผู้เช่าจะประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สมบัติ หรือสินค้าของตนภายในบริเวณทรัพย์สินที่

เช่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะประกันอัคคีภัยได้

 

ข้อ 14. ถ้าผู้เช่าผิดสัญญา ไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนดในข้อ 2. ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลง

โดยมิต้องบอกเลิกสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าย่อมทรงสิทธิไว้ในการกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้

โดยพลัน และผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าย้ายบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากทรัพย์สินที่เช่า อีก

ทั้งยินยอมให้ผู้เช่านำกุญแจมาปิดทรัพย์สินที่เช่า เพื่อเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้ให้เช่า

ได้

 

ข้อ 15. ผู้ให้เช่าย่อมใช้สิทธิบอกกล่าว ให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือบอกเลิกสัญญานี้หรือเรียก

ค่าเสียหายกับผู้เช่าได้ทันที เมื่อปรากฏว่าผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือ

หลายข้อรวมกัน

 

ข้อ 16. ผู้เช่ายอมชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินค่าเช่าที่ค้างชำระผู้ให้เช่า

หรือค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าเรียกเอาจากผู้เช่าได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไปเพื่อ

การทวงถามให้ชำระค่าเช่าอีกด้วย

 

ข้อ 17. ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่า และส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า

ในสภาพปกติทันทีเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดหรือเลิกกัน หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม ผู้เช่ายอดชดใช้ค่าปรับ

ให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่สัญญาเช่านี้เลิกกันหรือ

สัญญาเช่านี้สิ้นสุดลง จนกว่าจะมีการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว หรือผู้ให้เช่าได้

หลับเข้าครอบคลองทรัพย์สินที่เช่าด้วยตนเอง

 

ข้อ 18. ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้ตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าแล้ว เห็นว่ามีสภาพปกติดีทุกประการ

และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าแล้ว

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ทุกประการแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายและฉบับ

 

ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้เช่า

(……………………………………)

ลงชื่อ…………………………………….ผู้เช่า

(……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน

 (……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน

(……………………………………)

 

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

  
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม