ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont 

 

                         สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร

 

                                                                           วันที่.....เดือน.........พ.ศ...............

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง….............

โดย............................ซึ่งในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่าซื้อ “ฝ่ายหนึ่ง

กับ...................อายุ ......ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………หมู่ที่ ..........….

ถนน ..........แขวง/ ตำบล ……………….เขต/อำเภอ.............................

จังหวัด................ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่าซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมทำข้อตกลงและเงื่อนไขกันดังมีข้อความต่อไปนี้

 

          ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าซื้อตกลงยินยอมให้ผู้เช่าซื้อ เช่าซื้อที่ดินและอาคารในที่ดินแปลงหมายเลข

ที่.............(ตามแผนผังแนบท้ายสัญญานี้) ในโฉนดหรือส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่...... เลขที่ดิน

ระวาง.......ตำบล.........อำเภอ..........จังหวัด…………… เป็นจำนวนเนื้อที่ประมาณ..........ตารางวา

กว้างประมาณ........เมตรยาวประมาณ..........เมตร และอาคารบ้านเลขที่............

ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเช่าซื้อกันตามสภาพของอาคารที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วจำนวนหนึ่งหลัง

ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวข้างต้น โดยผู้เช่าซื้อได้ไปตรวจดูสภาพอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ง หาก

เนื้อที่ที่ดินซึ่งมีการแบ่งแยกแล้วมีจำนวนขาดเหลือเกิน ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายยินดีตกลงให้ลดหรือเพิ่มจำนวนเงินตามเนื้อที่ในโฉนดเป็นราคาตารางวาละ.......บาท

(..............)

 

          ข้อ ๒. ผู้ให้เช่าซื้อได้ตกลงราคาที่ดินและอาคารตามสัญญาใน ข้อ ๑. ในขณะทำสัญญานี้

ชำระเงินให้ไม่ครบจำนวนนี้ ส่วนที่เป็นราคาเงินสดคงเหลืออยู่เท่าใด ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่า

ซื้อคิดอัตราดอกผลเช่าซื้อได้ร้อยละ............บาทต่อปี นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป จนกว่า

จะชำระเงินครบถ้วนตามสัญญานี้

 

          ข้อ ๓. ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าซื้อได้ขอชำระเงินล่วงหน้าไว้เป็นเงิน....................บาท

(...............) และคงค้างอยู่อีกเป็นราคาเงินสดสุทธิ..........บาท(...............)โดยผู้เช่าซื้อต้องชำระ

พร้อมทั้งดอกผลเช่าซื้อตามสัญญาใน ข้อ ๒.  คิดเป็นราคาเช่าซื้อ ซึ่งต้องชำระเป็นรายงวด งวดละ

ไม่น้อยกว่า ...................บาท(................) มีกำหนดระยะเวลา......... เดือน โดยให้ชำระภาย

ในวันที่..........ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน.......... โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ......พ.ศ......เป็นต้น

ไป   

          ถ้าหากยังมีราคาเงินสดสุทธิหรือราคาเช่าซื้อคงเหลืออยู่อีก เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญา

ใน ข้อ ๓. ให้ผู้เช่าซื้อชำระให้ครบถ้วนในงวดสุดท้ายด้วยวิธีการชำระเงินรายงวดของผู้เช่าซื้อที่

ชำระในแต่ละงวด ให้ผู้เช่าซื้อจัดชำระเป็นดอกผลเช่าซื้อก่อน แล้วที่เหลือก็ให้หักเป็นราคาเงินสด

ประจำงวดนั้น ๆ คิดคงเหลือเป็นราคาเงินสดสุทธิคงเหลือแต่ละงวด

 

           ข้อ ๔. ในกรณีทีผู้เช่าซื้อขอชำระราคาเงินสดประจำงวด หรือส่วนของราคาเงินสดสุทธิ

คงเหลือก่อนกำหนด ผู้ให้เช่าซื้อ จะไม่คิดดอกผลเช่าซื้อสำหรับส่วนของราคาเงินสุทธิที่ลดลงหรือ

หมดไป เนื่องจากการขอชำระราคาเงินสดประจำงวดหรือราคาเงินสุทธิคงเหลือตามระยะเวลาที่

ชำระก่อนกำหนดนั้น แต่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเป็นค่าชดเชยจากผู้เช่าซื้อได้ในอัตราร้อยละ ๑ ของ

ราคาเงินสดประจำงวด หรือส่วนของราคาเงินสดสุทธิที่ผู้เช่าซื้อชำระ

 

         ข้อ ๕ ผู้เช่าซื้อขอรับรองว่าผู้เช่าซื้อมีความสามารถในการชำระราคาเช่าซื้อตามสัญญานี้ได้

โดยมีรายได้ประจำเดือน เดือนละไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราการชำระเงินรายงวด และมีความ

สามารถในการทำนิติกรรมตลอดจนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่กฎหมายหรือระเบียบของ

ทางราชการกำหนดในระหว่างเวลาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อจัดหาสถาบันการเงิน

หรือธนาคารรับจำนองเพื่อให้ผู้เช่าซื้อจะได้มีโอกาสชำระราคาเช่าซื้อ พร้อมทั้งดอกผลเช่าซื้อใน

อัตราที่ไม่เกินกว่าที่ได้ชำระกับผู้ให้เช่าซื้อและเพื่อจะชำระราคาเช่าซื้อให้กับผู้เช่าซื้อได้ก่อน

กำหนดในสัญญา โดยผู้เช่าซื้อจะต้องนำหลักฐานซึ่งแสดงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

ใช้ในการการประกอบการกู้เงินผ่อนชำระกับสถาบันการเงินนั้นๆ มามอบให้กับผู้เช่าซื้อเพื่อ

พิจารณาก่อน ภายในเวลา ๑๕ วันนับตั้งแต่วันทำสัญญาดังนี้

          ๑. บัตรประจำตัวหรือบัตรข่าราชการหรือองค์การ (ถ่ายเอกสาร)

          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

          ๓. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณะบัตร แล้วแต่กรณี

          ๔. ใบรับรองอัตราเงินเดือน (สำหรับข้าราชการใช้แบบฟอร์มของทางราชการ มีผู้ลงนาม

รับรองระดับหัวหน้ากองขึ้นไป สำหรับลูกจ้างเอกชนใช้แบบฟอร์มของบริษัท ห้างร้าน โดยมีผู้

จัดการเป็นผู้ลงนามรับรอง)

          ๕.ในกรณีผู้กู้มีบิดามารดา มีสัญชาติเป็นคนต่างด้าว ก็ต้องถ่ายเอกสารสำเนาใบต่างด้าวไป

ด้วย (หน้า ๑ ถึง หน้า ๕ และหน้าต่ออายุการเสียค่าธรรมเนียมครั้งสุดท้าย)

           ๖.ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมนำหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๑ - ๕ ข้างต้นไปด้วย

เมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้พิจารณาคุณสมบัตรของผู้เช่าซื้อครบถ้วนและถูกต้อง ก็ให้ผู้เช่าาซื้อต้องไป

ยื่นเรื่องขอกู้กับสถาบันการเงินที่ผ็ให้เาซื้อจัดหา ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ให้เช่า

ซื้อได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

 

          ข้อ ๖. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปให้บุคคลอื่นเช่าหรือเช่าซื้อช่วง ตลอด

จนไม่ต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อเสียก่อน หรือใช้

ทรัพย์สินนั้นให้เป็นที่เสียหายหรือรบกวนสิทธิ์ของผู้อื่น พร้อมทั้งจะต้องบำรุงดูแลรักษา หรือซ่อม

แซมทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้คงอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากผู้เช่าซื้อมิได้ปฏิบัติตามดังกล่าว ผู้ให้เช่า

ซื้อมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาก็ได้ หากได้มีหนังสือบอกเลิกล่วงหน้าครบกำหนด

๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือบอกเลิกแล้วผู้เช่าซื้อยังไม่สามารถแด้ไขสิ่งบกพร่อง

หรือปฏิบัติตามสัญญาให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ให้เช่าซื้อได้อีก

 

          ข้อ ๗. หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินรายงวดในงวดใดงวดหนึ่ง ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่า

ซื้อเรียกค่าปรับได้ ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้เช่าซื้อพึงเรียกได้ตามกฎหมาย

 

          ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกผลเช่าซื้อ ให้สูงกว่าที่กำหนด

ไว้ในสัญญาข้อ ๒. ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะทำได้โดยให้มืหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อ

ทราบล่วงหน้าแล้ว ๓๐ วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกผลเช่าซื้อกัน และผู้เช่าซื้อจะต้องชำระ

ดอกผลเช่าซื้อในอัตราใหม่ต่อไป

 

          ข้อ ๙. ถ้าผู้เช่าซื้อต้องการจะโอนสิทธและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อนี้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้

ต่อเมื่อมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบ และจะต้องได้รับความยินยอมเสียก่อน

จึงจะโอนสิทธิและหน้าที่กันได้ซึ่งบุคคลที่รับโอนสิทธิและหน้าที่ใหม่นี้จะต้องมีคุณสมบัติ และ

ต้องยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและหลักเกณฑ์ที่คู่สัญญาเดิมทั้งสองผ่ายได้ตกลงกันไว้

อนึ่งค่าใช้จ่ายและค่าอากรแสตมป์ในการโอนสิทธิหน้าที่ใหม่ก็ดี หรือในการทำใบแทนหรือ

สำเนาสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งของเดิมชำรุดเสียหายให้กับผู้เช่าซื้อก็ดี ให้ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้เช่าซื้อแล้ว

แต่กรณี   เป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น

 

          ข้อ ๑๐. ผู้เช่าซื้อต้องเป็นผู้เอาประกันภัยและเสียเบี้ยประกันภัยในทรัพย์สินที่เช่า กับ

บริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้จัดหา รวมทั้งผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรง

เรือนและที่ดินหรือภาษีทรัพย์สินส่วนของทรัพย์สินที่เช่าซื้อไว้ โดยหากผู้ให้เช่าซื้อได้เป็นผู้ออก

ชำระให้ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ให้ผู้เช่าซื้อต้องชำระคืนให้ผู้ให้ผู้ให้เช่าซื้อจนครบภายในเวลา ๓๐

วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ออกชำระก่อนแล้ว

 

          ข้อ ๑๑.ผู้เช่าซื้อยินยอมร่วมกับผู้เช่าซื้ออื่นๆที่จะออกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประ

โยนช์ของผู้เช่าซื้อร่วมกัน เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาความสะอาด ถนน ท่อระบาย

น้ำต้นไม้ตลอดจนค่าไฟฟ้าแสงสว่างและค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมด้วย ถ้า

หากผู้ให้เช่าซื้อ ได้เป็นผู้ออกชำระล่วงหน้าหรือแทนไปก่อนแล้ว ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระคืนส่วนของ

ตนให้ครบภายในเวลา  ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ออกชำระไปแล้ว

 

          ข้อ ๑๒.เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระราคาเช่าซื้อจนครบถ้วนตามสัญญาในข้อ ๓. หรือได้ชำระ

ราคาเงินสดสุทธิรวมทั้งดอกผลเช่าซื้อคงค้าง หรือเงินชดเชยตามสัญญา ข้อ ๔. ครบถ้วนแล้ว และ

เมื้อผู้เช่าซื้อได้นำหรือจัดหาหลักฐานทางเอกสารที่ต้องใช้ในการทำนิติกรรมมามอบให้หรือมาครบ

ถ้วนแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องจัดการโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าซื้อกันนี้ให้กับผู้เช่าซื้อ

ให้เป็นที่เรียบร้อย ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้ส่งหรือจัดหาหลักฐานมา

ครบถ้วน โดยการนี้ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมโอนสิทธิให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น

หากผู้ให้เช่าซื้อบิดพริ้วไม่ยอมโอนกรรมสิทธิให้กับผู้เช่าซื้อได้ตามสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อ

ยินยอมให้ผู้เช่าซื้อเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามจำนวนเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้เต็มจำนวน

 

          หนังสัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฉบับ และคู่สัญญาทั้ง

สองฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และต่างได้ยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ (ฉบับนี้สำหรับ..........................)

 

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่าซื้อ

( ..................................)

ลงชื่อ……………………...…………………ผู้เช่าซื้อ

(................................. )

ลงชื่อ……………………....…………………พยาน

(............................... )

       ลงชื่อ………………………………………พยาน /ผู้เขียน

(............................... )

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

 

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 

  

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน