ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont 
 


 


 

                                                                       สัญญาเช่าช่วง

 

 

ทำที่…………………………………

วันที่ ………………………………

           สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า

“ ผู้ให้เช่าช่วง “ ฝ่ายหนึ่ง กับ …………………………………………………………..…………..ซึ่งต่อไป

ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้เช่าช่วง “ อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาเช่ากัน

ดังมีข้อความต่อไปนี้

 

          ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าช่วง ยินยอมให้ผูเช่าช่วงเช่า และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าอาคาร

ของ ………… …………เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น………………ตารางเมตร ในอัตราตาราง

เมตรละ……….บาท (…………………………………………..บาท) ตามแผนผังต่อท้ายสัญญานี้

หมายเลข……………. มีกำหนดเวลา ๓ ปี(สามปี) นับแต่วันที่ ………เดือน ………………

พ.ศ………………. ถึงวันที่ ………… เดือน …………………พ.ศ……………… ในอัตราค่าเช่าเดือน

ละ……………………….. บาท (……………………………………….. บาท) โดยกำหนดชำระภายใน

วันที่……………ของแต่ละเดือน

 

          ข้อ ๒. ผู้เช่าช่วงตกลงวางเงินจำนวน ………….. บาท (………………………………บาท)

ไว้ต่อผู้ให้เช่าช่วง โดยจำนวนเงิน……..……… บาท (…………………………..………….บาท)ให้คิดเป็น

ค่าเช่า ๓ เดือนแรกตามสัญญานี้ และอีก ……………………บาท (………………………………..บาท)

วางไว้เพื่อเป็นมัดจำตามระยะเวลาในสัญญาเช่านี้ใช้บังคับอยู่ และให้ถือเป็นค่าเช่าตามสัญญานี้

เป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายของสัญญษนี้ โดยตกลงว่า เงินมัดจำนี้ ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิจะหักเป็นค่า

เสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่าช่วงนี้ โดยความผิดของผู้เช่าช่วง หรือหักเป็นค่าเช่าใน

กรณีผู้เช่าช่วงค้างชำระค่าเช่าก็ได้

 

          ข้อ ๓. การเช่านี้หมายความถึงการเช่าภายในบริเวณอาคารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑. เท่านั้น

ไม่รวมถึงบริเวณสถานที่นอกอาคาร

 

          ข้อ ๔. ห้ามมิให้ผู้เช่าช่วงนำสถานที่ หรืออาคารตามสัญญาเช่านี้ ไม่ว่าวส่วนหนึ่งส่วนใด

หรือทั้งหมดไปให้บุคลอื่นเช่าช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่จะได้ทำความตกลงกับผู้ให้เช่าช่วง

เป็นลายลักษณ์อักษร

 

          ข้อ ๕. สินค้าที่ผู้เช่าช่วงได้นำมาเก็บภายในสถานที่หรืออาคารที่เช่านั้น จะต้องไม่เป็นของ

ต้องห้ามตามกฎหมายที่ห้ามมีหรือครอบครองไว้ และสินค้านั้น ผู้เช่าช่วงจะนำมาเก็บไว้ได้แต่ภาย

ในอาคารให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ก่อให้เกะกะรุงรังเป็นภัยต่อเชื้อเพลิงได้ และห้ามมิให้นำสินค้าออก

มาวางเก็บไว้ในบริเวณนอกสถานที่ หรืออาคารที่เช่าตามสัญญาเช่านี้ ทั้งผู้เช่าช่วงจะต้องไม่กระทำ

การใด ๆ ให้เป็นที่รบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งผู้เช่าช่วงต้องยินยอมให้ผู้ให้

เช่าช่วงเข้าตรวจดูสถานที่หรืออาคารที่เช่าได้ โดยผู้ให้เช่าช่วงต้องแจ้งให้ผู้เช่าช่วงทราบล่วงหน้า

ในเวลาพอสมควร

 

          ข้อ ๖. ผู้เช่าช่วงจะต่อเติมสถานที่หรืออาคารที่เช่าไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้

เช่าช่วงเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน และบรรดาสิ่งต่อเติมซึ่งถ้ารื้อถอนไปแล้วทำให้สถานที่เช่าเสีย

หายจะต้องตกเป็นกรรมสิทธิของผู้ให้เช่าช่วงทันที่ เมื่อสัญญาเช่านี้เลิกแล้วต่อกันผู้เช่าช่วงจะรื้อ

ถอนเอาไปมิได้

 

           ข้อ ๗. ผู้เช่าช่วงจะรักษาสถานที่หรืออาคารเช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและต้องเป็นผู้เสีย

ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาอย่างวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากผู้ให้เช่าช่วงเห็นว่าส่วนใด

ชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากการใช้ของผู้เช่าช่วงจะแจ้งให้ผู้เช่าช่วงทราบ และผู้เช่าช่วงต้องซ่อมแซม

รักษาทันทีหากผู้เช่าช่วงมิได้ซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าช่วงเห็นสมควรเองแล้ว ผู้ให้เช่า

ช่วงจะจัดการซ่อมแซมโดยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าช่วงเอง

 

           ข้อ ๘. บริเวณรอบนอกสถานที่หรืออาคารที่เช่านั้น ห้ามมิให้ผู้เช่าช่วงนำสิ่งของหรือรถ

ยนต์บรรทุกกีดขวางทางสัญจรไปมา และห้ามกีดขวางทางของผู้อื่นใช้สอยไปมาด้วย

 

           ข้อ ๙. ห้ามมิให้ผู้เช่าช่วงนำคนงานหรือบุคคลอื่นใดเข้าพักอาศัยในอาคารที่เช่าหรือ

บริเวณนอกอาคารที่เช่า เว้นแต่เป็นบุคคลที่ผู้เช่าช่วงนำมาเป็นยามเฝ้าหรือดูแลโกดังเก็บสินค้า

ของผู้เช่าช่วงเอง

 

           ข้อ ๑๐. การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า และการใช้โทรศัพท์เฉพาะส่วนของผู้เช่าช่วง เป็นหน้าที่

ของผู้เช่าช่วงที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายของผู้เช่าช่วงทั้งสิ้น

 

           ข้อ ๑๑. การเสียภาษีโรงเรือนเนื่องจากการเช่านี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าช่วงต้องเสียเอง

 

          ข้อ ๑๒. หากผู้เช่าช่วงประสงค์จะเลิกสัญญานี้ ผู้เช่าช่วงจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ให้เช่าช่วง

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนวันเลิกเช่า และเป็นหน้าที่ของผู้เช่าช่วงต้องส่งสถานที่หรือ

อาคารที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงในสภาพเรียบร้อยตามเดิม หากเกิดความเสียหายข้นเนื่องจากการ

กระทำของผู้เช่าช่วง ผู้เช่าช่วงจะต้องจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยค่าใช้จ่ายของผู้

เช่าช่วงเองทั้งสิ้น

 

          ข้อ ๑๓. หากผู้เช่าช่วงประพฤติ หรือปฏิบัติ หรืองดเว้นปฏิบัติ ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแล้ว

ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่านี้ได้

 

           สัญญานี้ได้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน

และเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงรายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และ

ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่าช่วง

(............................ )

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่าช่วง

(............................. )

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(............................. )

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(............................. )

ข้าพเจ้าผู้ให้เช่าทราบข้อความข้างบนนี้แล้ว ยินยอมอนุญาตให้เช่าช่วงได้

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า

( .................................)

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(.................................. )

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(................................. )

 

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

 

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน