ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont 
 

 

สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)

 

ทำที่……………………

วันที่ …….…เดือน…………………พ.ศ.…………

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง……………………………………อายุ…………………….ปี

อยู่บ้านเลขที่…………………….ตรอก/ซอย……………………………………ถนน……….………………

ตำบล…….………..……..อำเภอ………………………….จังหวัด……………………

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา“ อีกฝ่ายหนึ่ง

กับ…………………………………………………อายุ…………………….ปี

อยู่บ้านเลขที่…………………….ตรอก/ซอย……………………………………ถนน……….………………

ตำบล…….………..……..อำเภอ………………………….จังหวัด…………………

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นายหน้า“ อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อ

ความต่อไปนี้

 

          ข้อ 1. โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นเจ้าของที่ดินโฉลดเลขที่……………………………………

ตั้งอยู่ตำบล……………………………อำเภอ……………………………….จังหวัด……………………

เนื้อที่ประมาณ……………………………ไร่……………………งาน……………………….ตารางวาและมีความประสงค์ที่จะขายที่ดิน

แปลงดังกล่าว

          ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาตกลงให้นายหน้าเป็นผู้ติดต่อในการขายที่ดินดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้สัญญา

ได้เข้าทำสัญญากับผู้ซึ้อที่ดินตามข้อ 1 . จนเสร็จสิ้น และนายหน้าตกลงรับทำการเป็นนายหน้า

ในการขายที่ดินดังกล่าว

 

          ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อเนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้า

ได้ชี้ช่องหรือจัดการให้ โดยขายได้ในราคาไม่ต่ำกว่า……………………..บาท (…………………………………………)

ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมจ่ายค่านายหน้าให้แก่นายหน้าในอัตรา ………เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินดัง

กล่าว

 

          ข้อ 4. ในกรณีที่นายหน้าสามารถชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ให้สัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้

แก่ผู้ซื้อในราคาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของ

นายหน้า แต่ในกรณีนี้นายหน้าจะต้องมีภาระหน้าที่ในการเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ

ค่าฤชากร ค่าภาษีอากร ตลอดจน

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งทางราชการเรียกเก็บในส่วนของจำนวนเงินที่เกินด้วยตนเองทั้งสิ้น

 

          ข้อ 5. เมื่อผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อโดยได้มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน

กัน ณ สำนักงานที่ดินและผู้ให้สัญญาได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงจะ

ชำระค่านายหน้าให้แก่นายหน้าทันที

 

          ข้อ 6. สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดินฉบับนี้ ให้ใช้บังคับได้จนถึงเพียงวันที่……………………………

เดือน………………………………พ.ศ…………………

 

          ข้อ 7. ในกรณีที่นายหน้ายังไม่สามารถชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ซื้อมาทำการซื้อขายที่ดินกับผู้

ให้สัญญาได้ ผู้ให้สัญญามีสิทธิเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดในข้อ 6. ได้โดยผู้ให้สัญญาต้องมีหนังสือ

บอกเลิกไปยังนายหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลเป็นการบอกเลิกเมื่อนายหน้าได้รับหนังสือ

บอกเลิกแล้ว

 

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานโดยคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้สัญญา

(................................ )

ลงชื่อ………………….……….……………นายหน้า

( .................................)

ลงชื่อ……………………..………...…………พยาน

(............................... )

ลงชื่อ………….....……………………………พยาน

( ..............................)

 

 

 

 

 


การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจของกฎหมาย

การที่นายจ้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิแก่นายจ้างเรียกเอาเงินทดแทนที่จ่ายไปนั้นคืนจากผู้ทำละเมิดต่อลูกจ้าง ดังนั้นนายจ้างจึงไม่อาจอ้างการรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายไปคืนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7630/2554) การรับช่วงสิทธิจะมีได้จึงต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับช่วงสิทธิได้
 

ออกเช็คไม่ลงวันที่ไม่มีความผิดทางอาญา?

ถือได้ว่าเช็คดังกล่าวไม่มีวันที่ออกเช็คและวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด การที่ภริยานำเช็คมาสลักหลังและเป็นผู้ลงวันที่สั่งจ่ายเองตามที่ภริยาตกลงกับผู้รับเช็ค(ผู้ทรง)ในภายหลังก็เป็นเพียงแต่ให้เช็คมีรายการต่างๆ สมบูรณ์ตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้นไม่ทำให้ผู้ออกเช็คมีความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7152/2554)
 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน