ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)

ทนายความโทร0859604258

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ปรึกษากฎหมาย ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ โทร.085-9604258

-ติดต่อทางอีเมล  : leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) @leenont หรือ (2) @leenont1 หรือ (3)  @peesirilaw  หรือ (4) peesirilaw   (5)   leenont

 

 

                                      สัญญาค้ำประกัน

 

 

 

วันที่………….เดือน………..พ.ศ……………

          ข้าพเจ้า……………………อายุ……….ปี สัญชาติ………….

อยู่บ้านเลขที่……………….ถนน………………ตำบล………………….อำเภอ……………

จังหวัด………………ขอทำสัญญานี้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นของ…………….ลูกหนี้

ต่อบริษัท…………จำกัด ในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชำระหนี้

แทนตลอดไปจนกว่าบริษัท………………………จำกัดจะได้รับชดใช้หนี้นั้นเสร็จสิ้นเชิง และข้าพเจ้าผู้ค้ำ

ประกันยอมรับเป็นลูกหนี้ร่วมในหนี้สินกับ…………………ลูกหนี้ต่อบริษัท……………จำกัด การผ่อน

เวลา การเปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ การลดหนี้ การประนีประนอมยอมความ หากจะพึงมีจะได้

บอกกล่าวข้าพเจ้าผู้ค้ำประกันก่อนหรือไม่ก็ตามให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในการนั้น ๆ ด้วยทุกกรณี

ข้าพเจ้ายอมสละสิทธิที่จะยกอายุความใด ๆ ซึ่ง …………………ลูกหนี้ จะพึงมีขึ้นเป็นข้อต่อสู้

บริษัท……………………………จำกัด เจ้าหนี้ในทุกกรณีด้วย

 

 

        ลงชื่อ…………………………….ผู้ค้ำประกัน

(………………………………..)

 

ลงชื่อ…………………………….พยาน

(………………………………..)

 

ลงชื่อ…………………………….พยาน

(………………………………..)

 

 

 

สัญญาค้ำประกัน

 

 

 

                                                 ทำที่…………………………………..

                                     วันที่…………เดือน……………พ.ศ………….

          สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่…………

ตรอก/ซอย………………ถนน……………….ตำบล/แขวง………………..อำเภอ/เขต……………

จังหวัด………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับ……………………

อายุ……….ปี อยู่บ้านเลขที่…………ตรอก/ซอย……………..

ถนน………….ตำบล/แขวง……………….อำเภอ/เขต……………….จังหวัด……………………..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เจ้าหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังมีข้อความต่อไปนี้

 

             ข้อ 1. ตามที่……………ได้ทำสัญญา…………ในฐานะ “ลูกหนี้”ไว้กับเจ้าหนี้ฉบับลงวันที่………………

นั้น ผู้ค้ำประกันตกลงค้ำประกัน และเจ้าหนี้ตกลงยอมรับเอาการค้ำประกันดังกล่าวในหนี้ที่ลูกหนี้

ได้ก่อขึ้นตามสัญญา…………………….หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตอันเนื่องมาจากสัญญา…………………….โดยขอ

สัญญาว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญาเจ้าหนี้จนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้บอกเลิกสัญญาและเรียกให้ลูกหนี้

ชำระหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชำระเงินบรรดาที่ลูกหนี้ต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ รวมทั้ง

ดอกเบี้ยและค่าเสียหายต่าง ๆ อันเดียวกับการบอกเลิกสัญญานั้น ได้ทั้งสิ้น โดยที่เจ้าหนี้ไม่จำเป็น

ต้องเรียกร้องเอาจากลูกหนี้โดยตรงก่อนก็ได้

 

 

          ข้อ 2. ผู้ค้ำประกันตกลงที่จะร่วมรับผิดกับลูกหนี้ตามสัญญา………………อย่างลูกหนี้ร่วม

 

 

          ข้อ 3. ถ้าปรากฏว่าเจ้าหนี้ได้ผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้

ค้ำประกันทราบก็ตาม ผู้ค้ำประกันเป็นอันยอมตกลงด้วยกับการให้ผ่อนเวลาเช่นนั้นทุกครั้งไป

และมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาเช่นว่านั้นเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกันเป็นอันขาด

 

 

 

          ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันความรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ค้ำประกันขอมอบ………………………….ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกันเพียงผู้เดียว ให้แก่เจ้าหนี้เป็นประกันไว้ จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับการชำระ

หนี้ที่ค้างชำระเสร็จสิ้นแล้ว

 

 

 

          สัญญาฉบับนี้ถูกทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน

และเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละ

ฉบับ

 

 

 

        ลงชื่อ……………………..ผู้ค้ำประกัน

(…………………………..)

 

ลงชื่อ……………………..เจ้าหนี้

(…………………………..)

 

ลงชื่อ……………………..พยาน

(…………………………..)

 

ลงชื่อ……………………..พยาน

(…………………………..)

 

 

 

 

ขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว 

ผู้ร้องมีเหตุขัดข้องเนื่องจากผู้ร้องได้ไปติดต่อสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อยื่นขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอวีซ่า) ให้กับบุตรผู้เยาว์ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ผู้ร้องจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากศาล หรือ ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน ผู้ร้องจึงจะสามารถพาบุตรผู้เยาว์ เดินทางออกนอกประเทศไทย และสามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องมาดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลนี้ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวของเด็กหญิง เอ บุตรผู้เยาว์ เสียก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้

ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

การขอเป็นผู้จัดการมรดก เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดก ตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย ความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้ ลูกหนี้เจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ ธนาคารไม่ยอมให้เบิกเงินของผู้ตาย โดยต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน