ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)

สัญญากู้ยืมเงิน

 

 ทำที่..............................................

วันที่..............เดือน....................พ.ศ...............

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง........................อายุ.............ปี อยู่ที่................

ตรอก/ซอย..........ถนน...........ตำบล/แขวง...อำเภอ/เขต...........

จังหวัด.................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง

กับ.......................อายุ..............ปี อยู่ที่...............ตรอก/ซอย................................

ถนน.....................ตำบล/แขวง...........อำเภอ/เขต.............จังหวัด..........................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงิน.........................................บาท

(.............................................) และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนนี้ไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 2 ผู้กู้สัญญาว่าจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ..........บาทต่อปีคิดจำนวน

จากเงินต้นที่ยังค้างชำระ โดยจะนำดอกเบี้ยไปชำระให้แก่ผู้ให้กู้ ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้กู้ หรือ ณ

สถานที่ซึ่งผู้ให้กู้จะได้กำหนดขึ้น เป็นรายเดือน ๆ ละ................บาท ภายในวันที่.................

ของเดือนปฏิทินทุกเดือน จนกว่าจะได้ชำระเงินต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 3 ผู้กู้สัญญาว่า จะผ่อนชำระเงินต้นให้แก่ผู้ให้กู้เป็นรายเดือน ๆ ละไม่ต่ำกว่า.....….....บาท

(....................................................) และไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตามผู้กู้จะต้องชำระเงินที่กู้

ให้เสร็จสิ้นไปภายในวันที่ ...........เดือน................................พ.ศ..................

ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้จัดให้....................................

เข้าเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินตามสัญญานี้

ข้อ 5 ผู้กู้ให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปจากสถานที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ ผู้กู้จะ แจ้งให้ผู้

ให้กู้ทราบถึงสถานที่อยู่ใหม่ภายใน...........วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่

ข้อ 6 ผู้กู้ให้สัญญาว่า ถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

และเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระเงินต้น และดอกเบี้ยที่ค้างชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ทันที และผู้กู้ยินยอมชำระ

ค่าเสียหายต่าง ๆ ในการเรียกร้องทวงถาม รวมทั้งค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้อง

ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ให้กู้อีกด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน

สัญญานี้โดยตลอดแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า

พยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ........................................................ผู้ให้กู้

(.........................…….....................)

ลงชื่อ.......................................................ผู้กู้

(..……...........................................)

ลงชื่อ........................................................พยาน

(……..............................................)

ลงชื่อ.......................................................พยาน

(……..............................................)

 

 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)
หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดไว้เป็นประกัน)
สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่างสัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
หนังสือมอบอำนาจ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ หนังสือรับสภาพหนี้
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2)
หนังสือหย่าโดยความยินยอม
ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
ตัวอย่าง สัญญาซื้อขายรถยนต์
ตัวอย่าง แบบพิมพ์สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่างสัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง(โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง-เหมายกแปลง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม