ReadyPlanet.com
dot
รวมกฎหมายและฎีกา
dot
bulletกฎหมายทั่วไป
bulletคดีครอบครัว
bulletคำพิพากษาคดีอาญา
bulletที่ตั้งสำนักงาน
bulletซื้อขายเช่าซื้อขายฝาก
bulletครอบครองปรปรปักษ์
bulletผู้จัดการมรดก
bulletกฎหมายแรงงาน
bulletทรัพย์สินกรรมนสิทธิ์
bulletหลักฐานการกู้ยืมเงิน
bulletสัญญาตัวแทน
bulletซื้อขายที่ดิน
bulletสัญญาเช่า
bulletลาภมิควรได้
bulletผู้คำประกัน
bulletคดีล้มละลาย
bulletแบบฟอร์มสัญญา
bulletพ.ร.บ. ทนายความ
หมวด 1 สภาทนายความ

ทนายความบริษัทสำนักงานพีศิริ ทนายความ จำกัด  

ภาพจากซ้ายไปขวา ทนายความลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ, ทนายความภคพล มหิทธาอภิญญา, ทนายความเอกชัย อาชาโชติธรรม, ทนายความอภิวัฒน์ สุวรรณ

-ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายโทร.  085-9604258 (ลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ)

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางemail:  leenont0859604258@yahoo.co.th

-ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์  (5) ID line  :

         (1) leenont หรือ (2) @leenont หรือ (3)  peesirilaw  หรือ (4) @peesirilaw   (5)   @leenont1

 

 

 

 


หมวด 1 สภาทนายความ
มาตรา 6  ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า “สภาทนายความ” ประกอบด้วยคณะกรรมการสภาทนายความและสมาชิกสภาทนายความ มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ให้สภาทนายความเป็นนิติบุคคล

มาตรา 7  สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
(2) ควบคุมมรรยาทของทนายความ
(3) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ
(4) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ
(5) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

มาตรา 8  สภาทนายความมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความและตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้


มาตรา 9  สภาทนายความอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(1) ค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(3) รายได้จากทรัพย์สินหรือกิจการอื่น
(4) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

มาตรา 10  ให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความและมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

 
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528

บทนิยม พ.ร.บ. ทนายความ
หมวด 2 สมาชิกสภาทนายความ
หมวด 3 คณะกรรมการสภาทนายความ
หมวด 4 การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
หมวด 5 การประชุมใหญ่ของสภาทนายความ
หมวด 6 มรรยาททนายความ
หมวด 7 คณะกรรมการมรรยาททนายความ
หมวด 8 กองทุนสวัสดิการทนายความ
หมวด 9 การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
หมวด 10 บทกำหนดโทษ